Asosiy faktlar

Asosiy faktlar

Balans va moliyaviy natijalar, mlrd. so‘m 31 dekabrda tugagan
yil uchun (tasdiqlangan)
BXHS ma’lumotlari asosida 2018 2019 2020 01/07/2021
Aktivlar 19,831 23,845 32,604 34,211
Majburiyatlar 18,219 20,297 28,564 29,767
Kapital 1,612 3,548 4,040 4,444
Sof foizli daromad 647 1,035 1,410 887
Operatsion daromad 647 1,035 1,410 1,112
Sof foyda 178 339 405 404
Asosiy ko‘rsatkichlar, % 31 dekabrda tugagan
yil uchun (tasdiqlangan)
2018 2019 2020 01/07/2021
Sof foizli marja 4.5 5.2 5.8 6.0
CIR 59.3 47.2 37.4 34.0
ROE 11.9 13.1 10.7 19.1
NPL (Jami kreditlardagi ulushi, %) 0.8 1.9 2.5 2.3
Kapital yetarliligi 13.1 25.6 17.0 14.4


On-line maslahatchi
Qo'ng'iroqni buyurtma qilish